Boeken
De High Performance OrganisatieDe High Performance Organisatie (Nieuw!)
Rendement van leren en veranderen (Bestseller!)
Personae HPO Scan

Meten is weten met de HPO-scan. Uw dashboard voor organisatie-health check, cultuurdiagnose, benchmarking en trefzekere prestatieverbetering.

This page is also available in English

Een gezonde organisatie verandert snel mee met de omgeving. Wat zijn de juiste prioriteiten om de resultaten van uw organisatie te verbeteren? Iedere leider kent die momenten van twijfel. Iedereen werkt hard om de gestelde targets te halen. De waan van de dag heerst. Af en toe bekruipt u twijfel; besteden we onze tijd en geld aan de juiste dingen? Zien we geen essenti√ęle zaken over het hoofd?

Het is goed om dit eens wetenschappelijk verantwoord te laten onderzoeken voor uw afdeling, vestiging of organisatie. Personae heeft in 2004 een eigen HPO-raamwerk ontwikkeld. Met de hierop gebaseerde HPO-scan hebben honderden bedrijven en organisaties hun performance verbeterd. De HPO-scan is onafhankelijk onderzocht op testkwaliteit. Het is een valide en zeer betrouwbaar instrument. Het HPO-raamwerk waarmee wij werken is integraal en omvat alle 140 elementen die een afdeling of organisatie beter laten presteren. Kenmerkend voor een High Performance Organisatie (HPO) is een uitgebalanceerde hoge score op de vier onderscheidende kwadranten van organisatiecultuur:

  • Zakelijk & Doelgericht
  • Zelfsturing & Creativiteit
  • Mens & Motivatie
  • Planning & Proces


Met behulp van de online HPO-scan krijgt u snel inzicht in de sterkten en zwakten van en mogelijke onbalans in uw eigen organisatie. De vragenlijst heeft 140 vragen die u samen met collega's beantwoordt met:

  • Ja dat klopt voor de organisatie
  • Min of meer klopt het voor de organisatie
  • Nee dat klopt niet voor de organisatie


Na afloop krijgt u de totaalscore te zien in het radardiagram. Ook wordt de mate van balans tussen de kwadranten gemeten. Hiermee maakt u de status van de leer- en veranderomgeving en de balans tussen de verschillende cultuurkwadranten binnen uw organisatie visueel. De rapportage bevat ook de scores per vraag, voor een prioritering van concrete aktiepunten (performance gaps).

Een manier om deze actiepunten op te pakken zijn werkleertrajecten zoals beschreven in het handboek 'De High Performance Organisatie. Leiderschap, strategie, beleid en cultuur' van Jan D. den Breejen (Kluwer 2017). Desgewenst kunnen de antwoorden wetenschappelijk geanalyseerd worden.

Met de Personae HPO-Scan weet u snel wat de hefbomen zijn om uw organisatie beter te laten presteren. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden enkel gevraagd om u goed van dienst te kunnen zijn.

  • Kennismakingspakket: boek "De High Performance Organisatie" en de HPO-scan voor 3 medewerkers 170,- EUR
  • Basispakket: boek "De High Performance Organisatie" en de HPO-scan t/m 10 medewerkers 950,- EUR
  • Onbeperkt pakket: boek "De High Performance Organisatie" en de HPO-scan > 10 medewerkers 1750,- EUR

(De prijzen zijn exclusief btw en per afgenomen test)

Neem voor meer informatie contact op met de auteur Jan-Dirk den Breejen via 06-30417619 info@personae.nl, www.personae.nl, https://www.linkedin.com/in/jandenbreejen

Screenshot

Een 360-graden evidence based-rapport van uw organisatie op vier cultuurdimensies en 140 aspecten van de bedrijfsvoering. Ideaal als nulmeting en resultaatmeting bij verandertrajecten

De High Performance Organisatiescan van Personae is wetenschappelijk onderzocht op testkwaliteit en is daarbij in hoge mate betrouwbaar gebleken: download de factsheet.

 

Testimonials

De HPO scan heeft Movisie extra inzicht gegeven in de manier waarop wij met elkaar samenwerken en leren. We weten dat we goede onderlinge contacten hebben en een prettige omgang met elkaar. Als het erop aankomt vinden we het alleen wel lastig om echt samen voor de 'zaak' te gaan, keuzes te maken en elkaars kennis aan te spreken. De uitkomsten van de scan logen er niet om. Er zit een tegenstrijdigheid in onze organisatie tussen familiecultuur versus beheerscultuur. Door duidelijkere keuzes te maken en scherper te focussen op het resultaat dat we gezamenlijk willen halen, kunnen we meer bereiken en ontstaat er meer urgentie en motivatie om het kennis te delen.

drs. Annelies Kooiman, consultant bij kennisinstituut Movisie, Utrecht, 11 mei 2016


Thomas Regout International Bv. heeft in 2014 een veranderingstraject ingezet dat zowel processen als organisatievorm in hoge mate wijzigt. Dit traject duurt enkele jaren. Door de ingrijpende wijzigingen op het gebied van leidinggeven, ontwikkelen en samen werken moet ook de cultuur veranderen. Om zogezegd 'de temperatuur' van het verandertraject bij de mensen te meten hebben wij de HPO-scan van Jan den Breejen gedaan. Een scan die snel een indruk geeft hoe de mensen het werken binnen de organisatie ervaren. De resultaten van de HPO-scan sluiten goed aan bij de beleving van de mensen en geeft zeker de accenten weer waar de organisatie nog moet verbeteren.

Ruud Keulen, Director Operations Thomas Regout International B.V.


Digitalisering is een van de vele ontwikkelingen die een bedreiging kan vormen voor onze medewerkers. Om medewerkers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling naar duurzame inzetbaarheid heb ik de HPO-scan laten doen. Middels een boeiende presentatie heeft Jan-Dirk den Breejen ons meegenomen in de wereld en gedachtegoed van HPO. Jan-Dirk heeft door in te zoomen op de verschillende factoren die duurzaam inzetbaarheid beïnvloeden ons een scherp beeld gegeven hoe wij scoren t.o.v. andere organisaties. Tijdens deze presentatie is per team duidelijk geworden waar de uitdagingen liggen en wie van elkaar kan leren. Dit is een mooi startmoment voor het goede gesprek met elkaar om o.a. verder in te zoomen naar de oorzaken en passende oplossingen. Mijn leidinggevende evenals de HR-collega's zijn enthousiast over de inzichten en handvatten die HPO-scan heeft opgeleverd.

Gracita Hussain, Operations manager, IND - Immigratie en Naturalisatie Dienst, Ministerie van Justitie en Veiligheid.


ALERT SECURITY heeft zich 2 jaar geleden grondig afgevraagd wat de ontwikkelingen in maatschappelijke context voor invloed op onze organisatie zou geven. Dit betekende het opstarten van een ingrijpend verandertraject. Het doel is om tot een dynamische, wendbaardere organisatie te komen met een hogere kwaliteitsnorm. In een co-creatief proces hebben we eerst met alle medewerkers ontdekt dat dit doel het beste te halen valt met de principes van zelfsturing. Grotere bevoegdheden aan de basis op de werkvloer, sterk mensgerichte ontwikkeling, het verhogen van autonomie van de medewerkers. Op de vraag hoe we dit dan precies zouden moeten gaan doen hebben we de HPO-scan van Jan-Dirk den Breejen ingezet. Dit gaf ons een helder beeld van waar we staan en belangrijker: wat prioriteit heeft om aan te pakken. De ontbrekende puzzelstukjes werden ineens zichtbaar en kunnen ingevuld worden. De HPO-scan helpt ons om naar de volgende fase van de verandering te komen. Pas als je ervaart hoe moeilijk veranderen kan zijn wordt ook de nut van de HPO-scan duidelijk.

John Kruijthoff - directeur van de ALERT GROUP, september 2017.


Jan-Dirk den Breejen is een ervaren professional. Hij verstaat zijn vak uitstekend en is in staat om in zeer korte tijd met objectieve informatie te komen. Hij werkt en communiceert zakelijk en is to the point'. Ik ben zeer tevreden over zijn werk.

Carina Mak-Iannelli, MSc. RC, European Director Talent Management bij Unilever.


Het inzetten van de HPO-scan was voor Nekst IT een logisch vervolg in het ontwikkelingstraject wat zij als organisatie doorloopt sinds de oprichting vier jaar geleden. In het licht van levensfasen binnen organisaties (o.a. Greiner) bevindt Nekst IT zich momenteel in de beweging van pioniersfase naar managementfase. De scan en aansluitende werkbijeenkomst heeft zowel bestaande opvattingen bevestigd als nieuwe inzichten gegeven. Een voorbeeld van een waardevol inzicht is dat een toename van focus op het perspectief planning & proces tegelijkertijd kan resulteren in meer effectieve ruimte voor de overige drie organisatieperspectieven. De uitslag van de scan heeft ons concrete, toepasbare handvatten gegeven waarmee wij als organisatie in staat worden gesteld de focus op de juiste punten te leggen de komende tijd. Deze focus zal voor ons resulteren in aanhoudende gebalanceerde groei en het blijven realiseren van onze ambitie om de 'Testing Excellence Company' van Nederland te zijn.

AnneMarie Pieterse MBA, Directeur @Nekst IT


De gemeente Hollands Kroon heeft zich sinds de fusie in 2012 in vier jaar tijd gevormd tot een resultaatgerichte organisatie op de principes van zelfsturing. Hierbij hebben we grote stappen gezet, maar ook gemerkt dat we in de uitvoering en de werkprocessen nog niet altijd die kwaliteit halen, die bij onze ambitie passen. De HPO-scan van Jan-Dirk den Breejen heeft ons geholpen om van een afstandje naar de organisatie te kijken. Zowel onze sterke punten als onze verbeterpunten kwamen heel helder in de rapportage naar voren. Voor ons bevestigde dit het beeld dat we vooral tijd moeten nemen om de veranderingen te verankeren en meer focus leggen bij onze 'blauwe' kant, de procesverbetering.

Arthur Cremers, Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Gemeente Hollands Kroon


Voor de Sint Maartenschool heeft de Personae HPO-scan een goed inzicht gegeven in wat de school nog nodig heeft om een excellente school te kunnen worden. De scan laat de sterke en zwakke punten zien van de organisatie. Geweldig om zo het bewijs te zien dat de familiaire kant van de organisatie in de plus zit en een kracht van de school is. De HPO-scan is een prachtig meetinstrument om de organisatie onder de loep te nemen en de sleutels voor een succesvolle verandering te vinden.

Drs. Dieuwertje van Dalfsen, MT-lid Sint Maartenschool, Bolsward.


De rapportage van de HPO-scan van Jan-Dirk den Breejen heeft ons belangrijke inzichten gegeven. Inzichten die we gebruiken om de transformatie van Transavia optimaal vorm te geven.

Daan Noordeloos, Circle Lead Organizational Development at Transavia, Schiphol Airport, 12 november 2017.


De afdeling UBR|Interim is een pool van het ministerie van BZK, met interim-managers die opdrachten uitvoeren binnen de gehele rijksoverheid. Omdat wij vaak ingezet worden bij organisatieontwikkelingen hebben we de HPO-scan van Jan-Dirk den Breejen op onze eigen organisatie toegepast. De HPO-rapportage heeft een duidelijk beeld van onze uitgangssituatie opgeleverd: onze sterke en zwakke punten en aangrijpingspunten voor verbetering. Hiermee hebben we onze eigen ontwikkelagenda kunnen onderbouwen en versterken. En hebben we een nulmeting voor het monitoren van onze voortgang.

Ir. Alfred van Hoorn, Directeur Interim, Coaching en Gateway, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag, 13 oktober 2017.


Afstudeer-onderzoek?

Studenten kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een afstudeerkorting. Mail ons (info@personae.nl) een korte omschrijving van je afstudeerproject m.b.v. de HPO-tool en je hoort van ons.

Aanmelden voor de HPO-Scan

Let op: als u niet alleen deelnemers wilt invoeren maar ook zelf de scan wilt doen, druk dan na het invullen van de gegevens eerst op het knopje 'toevoegen' zodat u wordt toegevoegd als deelnemer. Daarna vult u de overige deelnemers in.

Het invullen van de vragenlijst gebeurt volledig anoniem. In de rapportage is niet te zien - ook niet door mailadressen - wie welke antwoorden heeft gegeven. Het is verstandig om de respondenten te laten weten dat anonimiteit - ook vanuit Personae - gegarandeerd is. Verder is het van belang de deelnemers te laten weten dat het invullen van de vragenlijst ca. 30 minuten in beslag neemt. Raad ze daarom aan om een half uur in de agenda te reserveren voor het invullen.

Succes!Uw naam:


Uw e-mail adres:


Uw telefoonnummer:


Naam van de te beoordelen organisatie of afdeling


Branche van de organisatie


Organisatie-grootte:


Uw functie:


Duur van scan:


Voeg de deelnemer(s) toe:


Nog geen deelnemers. Voeg hieronder tenminste één toe.


Let op: het is niet mogelijk om later extra deelnemers toe te voegen of om typfoutjes in een e-mailadres te herstellen. Ga dus vooraf goed na wie aan het onderzoek gaan deelnemen en check de e-mailadressen op typfoutjes!
Naam van deelnemer:


 
E-mail van deelnemer:


 
Categorie (eventueel):


+ Categorie toevoegen 


Klaar voor de start?

Typ de 3 cijfers over in het hokje: Typ deze code over! >


Verklaring Privacy & Anonimiteit i.v.m. AGV-wet

Personae verklaart dat de HPO-scan op geen enkele wijze persoonsgegevens verzamelt, bewerkt en/of opslaat. De namen en e-mailadressen van de respondenten die voor het doen van de scan ingevoerd worden verdwijnen onmiddelijk na het verzenden van de e-mails met uitnodiging voor het doen van de scan uit het systeem. Het HPO-rapport is dan ook 100% anoniem.