Personae

Algemene voorwaarden & Privacy statement


Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING     
Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten door Personae - Partner in Human Resource Development, worden de navolgende Algemene Voorwaarden gehanteerd welke integraal deel uitmaken van de offerte resp. de Overeenkomst houdende opdracht. 
 
Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor dienstverlening;
- Opdracht: de opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden;
- Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de Opdracht;
- Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Personae opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
- Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Personae welke tot stand is gekomen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden; 
- Personae: Personae - Partner in Human Resource Development, gevestigd te (3013 AL) Rotterdam aan het Weena 981;
- Werkzaamheden: De werkzaamheden die worden verricht of zullen worden verricht door Personae ten behoeve van de Opdrachtgever;
 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Personae als dienstverlener optreedt.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Personae uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Personae uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Personae, voor de uitvoering waarvan de inbreng van derden wordt betrokken.
5. Verder gelden voor alle aanbiedingen en Overeenkomsten de tarieven en condities zoals vermeldt in het bij de aanbieding of overeenkomst meegestuurde document Tarieven en Condities Personae. tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
 
Artikel 3. Offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Personae gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Personae is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3. Alle aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder normale (arbeids-)omstandigheden en gedurende normale werktijden. Inden de uitvoering niet onder normale (arbeids-)omstandigheden en gedurende normale werktijden geschiedt, is de Opdrachtgever gehouden om de daarmee gemoeide additionele kosten aan Personae te vergoeden.
4. Personae is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met de Opdrachtgever af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 
Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Personae zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en is een inspanningsverplichting aangegaan binnen het kader van haar beroepsuitoefening.
2. Indien in de Overeenkomst het leveren van goederen is inbegrepen, beroept Personae zich op de leveringsvoorwaarden en garantieverplichtingen van de desbetreffende leverancier c.q. producent. Opdrachtgever vrijwaart Personae tegen alle aanspraken die de leverings­voorwaarden en of garantieverplichtingen van toeleverancier c.q. producent te boven gaan. Opdrachtgever vrijwaart Personae indien de leverancier c.q. producent van goederen zijn verplichtingen niet nakomt of kan nakomen. 
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Personae het recht na overleg met de Opdrachtgever bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, waarvan Personae aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Personae te verstrekken.
 
Artikel 5. Aanvang en duur van de Overeenkomst
1. Elke Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Personae is ontvangen en ondertekend of indien Personae een begin met de uitvoering van de Opdracht maakt. 
2. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts als redelijke inschattingen en nimmer als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toekenbare tekortkoming van Personae en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Personae de Overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert, behoudens overmacht, grond op voor ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever.
4. De Opdrachtgever doet afstand van zijn recht op ontbinding of verwerping uit hoofde van artikel 6:227c lid 2 BW, voor zover hij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 
Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, zal de duur van de uitvoering van de opdracht naar redelijkheid worden aangepast. Personae zal Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk informeren. 
3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties heeft, zal Personae de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. 
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Personae daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 
 
Artikel 7. Geheimhouding
1. Personae is, behoudens verplichtingen die de wet, dan wel een daartoe bevoegd gezagsorgaan, op haar legt tot verstrekking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. Personae is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 
Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Personae zich de rechten en bevoegdheden voor van die stukken die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Personae verstrekte stukken, zoals bijvoorbeeld rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Personae worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Personae behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 9. Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen. Bij opzegging vanuit de zijde van de Opdrachtgever zal Personae 25% van de resterende opdrachtsom in rekening brengen. 
 
Artikel 10. Opschortingrecht
1. Indien de factuur niet binnen 4 weken na factuurdatum is voldaan kan Personae eenzijdig alle Werkzaamheden opschorten totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
2. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens zoals bedoelt in 4.4 niet tijdig aan Personae zijn verstrekt, heeft Personae het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
3. De vorderingen van Personae op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- na het sluiten van de Overeenkomst aan Personae ter kennis gekomen omstandigheden die Personae goede grond geven, te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien Personae de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
4. In de genoemde gevallen is Personae bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Personae schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 11. Reclame; klachttermijnen
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en of het factuurbedrag, dient, schriftelijk, binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Personae te worden kenbaar gemaakt.
2. Een reclame, bedoeld als in het eerste lid van dit artikel schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
3. Vorderingen van de Opdrachtgever gebaseerd op de stelling dat de dor Personae verleende diensten niet voldoen aan de Overeenkomst, verjaren door verloop van één (1) jaar na afloop van de dienstverlening.
 
Artikel 12. Honorarium
1. Het honorarium van Personae is niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de verrichte Werkzaamheden. 
2. Het honorarium kan bestaan uit een van tevoren overeengekomen bedrag voor de te verrichte Werkzaamheden en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Personae gewerkte tijdseenheid. 
3. Indien voor een Overeenkomst een vast bedrag is overeengekomen, is Personae gerechtigd daarboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan. Indien zulks het geval is zal Personae Opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis stellen.
4. Het honorarium is exclusief BTW.
5. Opdrachtgever is gehouden aan Personae op haar verzoek een door Personae in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen. 
6. Bij opdrachten met een langere looptijd, zal het honorarium in 4 wekelijkse termijnen worden gefactureerd, voorafgaand aan de definitieve afrekening.
7. Indien Personae met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Personae niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Personae mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Personae kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante kostprijswijzigingen hebben voorgedaan van bijv. arbeidskosten. 
 
Artikel 13. Facturering & Betaling
1. Betaling van het aan de Opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in de aangeven valuta, door een storting of overboeking ten gunste van Personae op een door Personae aan te wijzen bankrekening zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting.
2. Facturering geschiedt maandelijks en of direct na de beëindiging van de Werkzaamheden. 
3. Indien Opdrachtgever de betaling niet binnen de hiervoor genoemde betalingstermijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn, voldoet overeenkomstig het voorgaande lid, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Personae heeft. 
4. Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die Personae redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming van de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Personae en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Personae onmiddellijk opeisbaar zijn.
6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van de in artikel 13.4 bedoelde verschuldigde kosten, in de tweede plaats van alle verschuldigde rente en in de derde plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ongeacht andersluidende instructies van de Opdrachtgever terzake. 
 
Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Personae zal haar Werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van een beroepsbeoefenaar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Personae is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn, is Personae voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
2. Ieder aansprakelijkheid van de Personae is beperkt tot het bedrag, dat op grond van de door haar afgesloten verzekering voor beroepsaansprakelijkheid in het onderhavige geval wordt uitgekeerd.
3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Personae beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Personae is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van Opdrachtgever, daaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, welke het gevolg is van, of op andere wijze verband houdt met een fout in de uitvoering van de Werkzaamheden door Personae.
5. Personae is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
6. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
7. Personae heeft ten allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
8. Personae is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of per koerier, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Personae of derden.
9. Opdrachtgever vrijwaart Personae tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.
 
Artikel 15. Zekerheidstelling
10. Indien er naar het oordeel van Personae gegronde reden bestaat om te vrezen dat de Opdrachtgever haar verplichtingen jegens Personae niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is de Opdrachtgever verplicht om, op eerste verzoek van Personae, terstond genoegzame, in de door Personae gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al haar (betaling-)verplichtingen of de gestelde zekerheid te vervangen of aan te vullen. Indien de Opdrachtgever binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van een zodanig verzoek tot zekerheidstelling geen gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in. 
 
Artikel 16. Overmacht
1. Indien Personae haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers en andere stagnatie in de normale gang van zaken in zijn onderneming, worden de verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Personae alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Personae in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichting en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
2. Personae heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Personae haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in lid 1 en 2 zich voordoet over een periode langer dan 4 weken, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
4. Indien Personae bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
Artikel 17. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting
1. Op elke Overeenkomst tussen Personae en de Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen de Opdrachtgever en Personae die verband houden met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.


Privacy statement

Personae Personae, gevestigd aan Giessenzoom 2, 3371GJ Hardinxveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
https://www.personae.nl/
Giessenzoom 2, 3371GJ Hardinxveld
00-31-630417619
 
Jan-Dirk den Breejen is de Functionaris Gegevensbescherming van Personae Hij/zij is te bereiken via info@personae.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Personae verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@personae.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Personae verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Personae neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Personae) tussen zit. Personae gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 
AdminTools/SQL (databasebeheer voor inzage van bijvoorbeeld via contactformulier toegezonden contactverzoeken) en serversided programmatuur voornamelijk in PHP (om bijvoorbeeld e-mails te sturen n.a.v een verzoek, geen nieuwsbrieven zonder expliciete toestemming)
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Personae bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
Gegevens uit contactformulieren > Zolang website bestaat > Zodat altijd contact kan worden opgenomen met onze klanten. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt
 
Accountgegevens > Zolang website bestaat > Zodat de klant altijd kan blijven inloggen. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Personae verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Personae blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Personae gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Personae en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@personae.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Personae wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Personae neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@personae.nl


Personae, de HRD specialist voor lerend veranderen met werkleertrajecten.

Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae ®.

Drs. Jan D. den Breejen CM, CT
Tel. +31 (0)6 - 304 176 19
E-mail: info@personae.nl
Bezoek de contact pagina