Boeken

Meningen van lezers over "De High Performance Organisatie"

Recensie van drs. Han Rottink:

Het boek met als ondertitel “Management van Leren én Veranderen” is een praktijkgericht werkstuk wat voor iedere coach of opleider wat te bieden heeft. Niet verwonderlijk want in zes hoofdstukken met in totaal meer dan 650 bladzijden worden verschillende verbanden gelegd die de professional ondersteunen in het toewerken naar een High Performance Organisatie (HPO).

In de hoofdstukken komen een aantal bekende thema’s aan de orde: leiderschap, organisatiecultuur, medewerkers, lange termijnfocus en de lerende organisatie, continu verbeteren en vernieuwen. Deze vijf thema’s zijn de ijkpunten voor een HPO, waarbij een zesde, het ontwikkelen van het menselijk talent gezien kan worden als de katalysator. Bij het schrijven van het boek is er niet over een nacht ijs gegaan. Bekende modellen als het 7S-model van Peters en Waterman en het groeimodel van Greiner komen aan bod, maar wel op een zodanige wijze ingezet dat het een nieuwe meerwaarde oplevert.  Het boek geeft, zeker rond het thema leiderschap een goede doorlopende lijn weer van Peters en Waterman tot Jim Collins (Good to Great).

Aan het eind van het boek zijn een aantal bijlagen beschikbaar met vragenlijsten, formulieren en hulpmiddelen die bruikbaar zijn om de vertaalslag van theorie naar praktijk te maken. Beeldend is de metafoor van de bergbeklimmer (zie voorkant van het boek) die de essentie van het boek weergeeft:

  • Bewegen/verplaatsen is noodzakelijk om vooruit te komen
  • Al doende je weg leren zoeken dus werken/leren en leren/werken
  • Je moet je inspannen om je doel te bereiken.

Maar wat uitdaagt is de titel van het boek. Wat is nu die HPO?  Den Breejen grijpt bij zijn uitleg terug op Andre de  Waal die het omschrijft als “een organisatie die betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties/concurrenten, over een periode van tenminste vijf tot tien jaar”. Hierbij telt niet alleen het financiële resultaat, maar wegen zaken als de tevredenheid van klanten en medewerkers, klantloyaliteit en de kwaliteit van de dienstverlening ook mee”. Als er sprake is van een HPO dan zijn niet alleen de financiële resultaten goed maar scoort men ook hoog op: klanttevredenheid, klantloyaliteit; medewerkertevredenheid, innovatie en klachtenafhandeling (voorbeelden in Nederland van dergelijke organisaties zijn Ikea, Zeeman en Wehkamp).

Dit boek lees je niet in een keer uit. Het vergt doorzettingsvermogen. De lezer wordt hier echter goed ondersteund met een veelheid aan casuïstiek en waar mogelijk zijn er gerichte reflectiemomenten om de vertaalslag naar de eigen leerpraktijk te maken. Aan het eind van elk hoofdstuk is er een link naar een filmfragment. Het fragment sluit goed aan bij het beschreven hoofdstuk en door de werkvorm van de film en de daarbij geformuleerde discussievragen kan vanuit een andere optiek het thema beschouwd worden.

Verrassend voor mij was het Personae Competentie Model. In Nederland nog niet zo bekend is het een uitwerking van een standaardwerk voor persoonlijke ontwikkeling en coaching. Het model gaat uit van veertien personae (karakterstijlen) waarvan er meestal twee of drie erg sterk aanwezig zijn en daarnaast twee of drie uitgesproken zwak. Den Breejen legt het model helder en eenvoudig uit, gebruikmakend van bekende Nederlanders die hij plaatst binnen het model. Bij de assertieve Personae herkennen we Agnes Kant en Geert Wilders, bij de consciëntieuze komen Femke Halsema en Jan Peter Balkende kijken en zo passeren er nog een flink aantal de revue. Het afnemen van de PCM-test kan een goede aanvulling zijn op de niet wetenschappelijke persoonlijkheidsindelingen (cursivering HR) van o.a. MBTI, DISC en Quinn.

Resumerend. Het boek is een praktijkboek met een sterk theoretisch fundament. Het boek staat in de traditie van Peter Senge. Een boek wat voor een coach zeker de moeite waard is om kennis van te nemen. Is er voor hem/haar een specifiek hoofdstuk wat er dan uitspringt? Neen, elk hoofdstuk heeft zijn waarde, een en ander is echter afhankelijk van de persoon en diens context waar je als coach mee aan de slag gaat. Den Breejen geeft zelf ook al aan dat het boek is opgebouwd uit vijf miniboeken die onderling met elkaar samenhangen maar die ook afzonderlijk te lezen en te gebruiken zijn.

drs. Han Rottink,
beleidsadviseur, trainer/coach "Opvallend is de degelijkheid en argumentatie in het boek 'De High Performance Organisatie'. Jan den Breejen haalt veel schrijvers aan en verwerkt ook bekende modellen als de 7 S'en in een nieuwe integrale aanpak. Wat ik erg prettig vind is de weergave in het HiPogram. In dit overzicht zie je de verbanden en de beweging. De verschillende hoofdstukken worden de onderdelen fors uitgediept. De cultuuranalyse vind ik mooi, dat ben ik niet veel vaker zo uitgebreid tegen gekomen. Aan mezelf merk ik dat het boek mij uitstekend als naslagwerk kan helpen. Door specifiek nog even iets op te zoeken. Zelf werken wij ook heel veel met vierkwadranten-visie en de daarvan afgeleide methodiek is erg herkenbaar. Kortom: een prima boek."

Patrick Steggerda MBA,
managing partner Intenza Consulting group, juni 2010. 

"Het boek 'De High Performance Organisatie' is een feest van herkenning. Jan heeft op een onnavolgbare wijze vele belangrijke zaken aan elkaar geknoopt. Hierdoor ontstaat bij je als lezer deels een herkenning maar tevens ook een verdere ontdekkingstocht. Aanrader voor diegenen die hun vak als coach en opleider serieus nemen."

Frans van Rooij,
founder Performance College en Quinn Association, mei 2010 

"Het boek is zeer praktijkgericht en behandelt vragen die iedere manager, trainer, opleider, P&O-functionaris en HRD-manager zichzelf ongetwijfeld regelmatig zal stellen: hoe kan het rendement van leren en veranderen binnen organisaties vergroot worden. Het boek is derhalve interessant voor een grote doelgroep en het is daarnaast goed leesbaar."

dr. Jaap A. van Lakerveld,
directeur PLATO, universitair centrum voor onderwijsontwikkeling, advisering en onderzoek, Universiteit Leiden 

"De inhoud van dit praktijkboek stimuleert managers en medewerkers om ruimte te creëren voor zelfsturing en creativiteit. Het maakt aannemelijk dat werkleertrajecten op die wijze opgezet de doelen, de performance en het concurrentievermogen van de onderneming ondersteunen"

prof.dr. Joseph W.M. Kessels,
hoogleraar Human Resource Development-bedrijfsopleidingen, Universiteit Twente 

"Een rijke tekst met veel tips om het rendement van leren en veranderen te vergroten. Het boek is gericht op een belangrijk probleemgebied; immers het rendement van veel Management Development-programma's wordt nog vaak te laag geacht. In het boek is veel praktijkervaring verwerkt en er zijn voor lezers veel interessante zaken uit te halen."

prof.dr. Willem Mastenbroek
management consultant/vennoot bij de Holland Consulting Group en hoogleraar Organisatiecultuur en Communicatie aan de Economische Faculteit van de Vrije Universiteit van Amsterdam. 

"Dit boek beveel ik van harte aan voor organisaties die zich voorbereiden op certificering van de HRD functie volgens Investors in People"

Jaap Strating
directeur Investors in People Nederland (IiP Nederland) 

"Een prettig en vlot leesbaar boek; brengt informatie samen door opleiden en leren te benaderen vanuit een bedrijfsmatig perspectief. De casussen in het boek geven een goede illustratie van het gebruik van de geïntroduceerde instrumenten".

Jolanda Botke
Opleiding & Ontwikkeling, november 2004. 

"Waarom lezen? Den Breejen betrekt een aantal gezaghebbende theorieën uit p&o en opleidingsland op elkaar, met als resultaat een overtuigend nieuw model waarin opleiden nauw verweven is met het bedrijfssucces. Waarom zouden we het nog anders doen? Beoordeling: 5 sterren."

Pauline Bakker
PW Vakblad, 12 maart 2005. 

"Ik vind dit een belangwekkend boek, omdat het gaat over het veranderen van organisaties en mensen. Eenzelfde schok kreeg ik bij het lezen van 'De Lerende Organisatie' van Peter Senge en 'Projectmatig Creëren' van Ofman e.a. Ga zo door!"

Ir. Stef Blom
senior consultant/trainer/auteur projectmanagement, o.m. Project Management Instituut PMI-Nederland 

"Den Breejen's boek gaat over een belangrijk onderwerp. De vraag is hoe we verandertrajecten in organisaties zo vorm kunnen geven dat ze meer effect hebben. Het boek beschrijft hiertoe een aanpak die is gedegen is en praktisch gericht. Door leer- en veranderprocessen meer in de organisatie in te bedden en de betrokken medewerkers daarbij zelf een actieve rol te geven zal het rendement omhoog gaan. De expliciete beschrijvingen van de rol die werkleertrajecten hierbij kunnen spelen zijn verhelderend. Het is goed dat de auteur daarbij ook expliciet rekening houdt met verschillen tussen mensen. De cases en vragen aan het eind van de hoofdstukken leiden ertoe dat de lezer de stof beter kan verankeren."

dr. Rene Butter
 www.Managementsite.nl 

"Mensmanagement dient in veel bedrijven op een veel hoger aandachtsniveau geplaatst te worden dan nu het geval is. Vernieuwend en visionair leiderschap schept de voorwaarden voor manager en medewerker om te leren en veranderen. Jan den Breejen zijn boek is daarvoor een excellente gids. Dit voluit innovatieve, slimme en 'just in time' verschenen boek zal aan de hoofdprijs van onze enquete worden toegevoegd"

column van Lars Sturing,
hoofdredacteur Haaglanden Zakenjournaal. 

"De geordende structuur, precies helder makend en gericht op wat er voor het bedrijf en de klanten die zij bedient in de veranderende markten actueel is, maakt de grotere vrijheid van zelfsturing in leerwerktrajecten (in drie leercycli en 12 stappen) mogelijk. Zoals ook prins Maurits in de 16e eeuw met zulk een schijnbaar paradoxale combinatie briljant zijn voordeel gedaan moet hebben. Stapsgewijze processen worden steeds met precieze casusbeschrijvingen duidelijk gemaakt.Jan den Breejen maakt in dit boek de combinatie handzaam van echt delegeren en tegelijk gezamenlijk verantwoordelijkheid zijn voor de bedrijfsprocessen, elk op zijn eigen niveau in de organisatie, passend het eigen functieniveau, en steeds weer actueel ingezet om meetbaar geformuleerde bedrijfsresultaten veilig te stellen."

Hanne Dorenbosch,
Tijdschrijft voor Coaching, najaar 2006. 

"Geleerd tijdens grote werkconferentie: Leraren in het primair en voortgezet onderwijs willen zelf nauwelijks bijleren. Shame on them! Over het boek Rendement van Leren en Veranderen: hartstochtelijk pleidooi van Jan den Breejen om leren en werken echt met elkaar te verbinden. Weg met cursuszaal. Leren gaat in het echt. Een boek dat de moeite waard is."

www.beleidstheater.nl 
2008 

"Het boek De High Performance Organisatie' is een bron van inspiratie, waar je regelmatig in moet lezen en teruglezen, afhankelijk van je behoefte. het brengt snel reflectie opgang over de eigen situatie en hoe het gedachtengoed omgezet kan worden in de eigen praktijk."

Ir. Rob le Rutte
adviseur leren en ontwikkelen/kenniscoordinator, Ministerie LNV 

Personae, de HRD specialist voor lerend veranderen met werkleertrajecten.

Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae ®.

Drs. Jan D. den Breejen CM, CT
Tel. +31 (0)6 - 304 176 19
E-mail: info@personae.nl
Bezoek de contact pagina