Organisatie ontwikkeling

Organisatie ontwikkeling

Een Excel-Lerende Organisatie betekent: horizontaal organiseren
 
 
Op de werkplek is onze vrijheid om onze talenten te ontwikkelen beperkt. Wanneer managers zelf oplossingen bedenken en consultants snel een plan van aanpak laten schrijven om deze te implementeren, voelen we dit als een ontkenning van onze talenten en de behoefte om die in te zetten. Vandaar die weerstand. We doen er goed aan om medewerkers zelf leer- en veranderprojecten te laten ontwikkelen onder begeleiding van de manager en een ‘performance consultant.’ Prestatiegericht leren ontwikkelt de competenties van medewerkers door ze nieuwe vak- en mensenkennis te laten opdoen en toepassen op aktuele organisatievraagstukken. In teamverband en projectmatig gaat men aan de slag volgens een beproefde aanpak.
 
De jarenlange ervaring die Jan den Breejen bij ISBW (Schouten & Nelissen groep) heeft opgedaan bij de ontwikkeling van mens en organisatie met de Personal Performance Methode (PPM) is nu door hem vertaald in een totaal-concept. Een concept dat ingezet kan worden bij de ondersteuning van organisaties in verandering. Dit concept is een raamwerk dat leidt tot een flexibele op resultaat gerichte organisatie en een optimaal rendement van opleiden en leren.
 
 

Vier perspectieven in balans

Een gezonde en krachtige organisatie kent een balans tussen vier perspectieven / aspecten:
 • Zakelijk & Doelgericht: welke doelen wil de organisatie bereiken?
 • Zelfsturing & Creativiteit: hoe kunnen we de medewerkers hun creativiteit laten inzetten om de doelen te bereiken?
 • Mens & Gedrag: hoe stemmen we taken en (de ontwikkeling van) mensen op elkaar af?
 • Procedure & Planning: hoe verankeren en structureren we veranderingen en leerervaringen?
Afhankelijk van branche en fase van de organisatie heeft een perspectief een accent. 
De perspectieven zijn fasen in een continu proces van verbetering en groei van mens en organisatie. Wanneer alle fasen doorlopen zijn kan het rendement van het veranderproces gemeten worden.
 
Wilt u zien hoe het concept van de ExcelLerende Organisatie zich verhoud tot het bekende kleurendruk-denken van De Caluwe; vraag dit artikel aan 
 
Wilt u weten hoe de vier genoemde psychologische perspectieven zich verhouden tot de leerstijlen van Kolb, vraag dit artikel aan 
 

Lerend veranderen met werkleertrajecten

Het PPM Procesmodel is een praktisch instrument om aan de cyclus vorm te geven. Het integreert leeractiviteiten in de managementcyclus voor organisatieverandering. Niet de medewerker, maar de organisatie is het uitgangspunt voor het PPM Procesmodel: de organisatiedoelen staan centraal. In reactie op de veranderende omgeving worden deze doelen bijgesteld en worden er verschillen (zogenaamde gaps) waargenomen tussen de gewenste en de waargenomen prestatie. Met behulp van de Performance Gap Scan wordt door medewerkers het verschil tussen de feitelijke en de wenselijke prestatie opgespoord, in kaart gebracht en de oorzaak geanalyseerd. Voor het overbruggen van de gaps worden in teamverband werkleertrajecten op basis van het PPM Procesmodel gedefinieerd en uitgevoerd.
 
 
Is uw ideaal om te komen tot meer zelfsturing van uw medewerkers binnen het kader van performance management of INK-management; download dan dit artikel 
 

Balanced Scorecard Leerrendement: Meten = Weten = Sturen

Met de Balanced Scorecard Leerrendement (BSL) is een instrument ontwikkeld dat het rendement van opleiden en trainen, en dus het effect voor de organisatie, inzichtelijk kan maken.Het vaststellen van meetbare werkleerdoelen maakt het mogelijk het werkleertraject te sturen en het rendement daadwerkelijk aan te tonen. De BSL volgt en bewaakt het proces van organisatieverandering: zijn de werkleerdoelen niet behaald of stelt de organisatie de doelen bij, dan is de performance gap niet gedicht en wordt de werkleercyclus nogmaals doorlopen.
 
Wilt u meer weten over hoe u het rendement van opleiden en leren meet, vraag dit artikel aan 
 

Performance verbetering in uw organisatie!

Het PPM Procesmodel is een manier van leren, coachen, opleiden en trainen, die leren en werken direct integreert. Door de inbreng van de medewerkers in de gehanteerde werkwijze worden hoge resultaten geboekt, zowel bij de individuele deelnemer als op het vlak van performance verbetering binnen uw organisatie. Persoonlijke ontwikkeling, teambuilding en organisatieontwikkeling versterken elkaar. De deelnemers ontwerpen zelf hun leertraject op basis van hun persoonlijke drijfveren, doelen (POP, PAP, managementcontract) en de organisatiedoelen. Hierbij worden ze gefaciliteerd door een performance consultant en hun leidinggevende. Het PPM-procesmodel zorgt voor een breed draagvlak onder de leden van de Raad van Bestuur, de directie, het lijnmanagement en de medewerkers en het motiveert de deelnemers om zelf actief bij te dragen aan de verandering in hun organisatie.Het leren van elkaar en en het ontwikkelen van teamgeest en prestatiegerichtheid is erg belangrijk. Een leerbezoek aan een ander bedrijf of bedrijfsonderdeel maakt een vast onderdeel uit van het werkleertraject.
 
 
Het rendement van deze nieuwe manier van omgaan met leren en veranderen is erg hoog. Uit een onderzoek bleek na een half jaar na afloop van het werkleertraject het gemiddelde rendement minimaal 11.500 euro/deelnemer aan kostenbesparing of omzetvergroting te zijn. De zeer positieve effecten voor wat betreft motivatie (nieuwe uitdagingen aangaan!), persoonlijke groei van de medewerkers door deelname aan het werkleertraject komen hier nog bij. Door een programma van afgestemde werkleertrajecten neemt de bekwaamheid van de medewerkers tot zelfsturing toe. 
 
 
De organisatiecontext komt eveneens op een hoger niveau; zodat zelfsturing weer beter gefaciliteerd wordt. Omdat er minder top down aangestuurd wordt verdwijnt de weerstand tegen verandering. Mensen gaan door interactieve verandertrajecten verandering als een uitdaging zien, zodat er minder top down aangestuurd hoeft te worden. Een continue stroom van werkleertrajecten houdt de organisatie scherp en vitaal. Performance gaps komen minder vaak voor. De managementcyclus wordt omgeschakeld van top down naar bottom up aangedreven. Het volledige concept wordt beschreven in het boek van Jan den Breejen: "Rendement van Leren en Veranderen. Een resultaatgerichte aanpak in een ExcelLerende Organisatie" (Uitgeverij Thema, 2004, ISBN 90 5871 274 5)


 
 

"samen leren en veranderen" vereist andere managers

Een goede manier om uw organisatie tot een ExcelLerende Organisatie te maken is het ontwikkelen van een Management Development programma voor het senior management gebaseerd op het principe van ‘werkend leren en lerend werken’ in teamverband. Vanuit dit MD-programma kunnen voorgenomen organisatieveranderingen ‘al gaande’ vorm gegeven worden. Een Corporate Academy (Corporate University) kan de nieuwe generatie managers leren om medewerkers effectief en efficient te faciliteren bij zelfsturing en werkleertrajecten. Vaardigheden op het gebied van verandermanagement (change management) spelen daarbij een belangrijke rol. Spreekt de inhoud van het boek u aan; neem dan met ons contact op. U kunt tegen geringe kosten een pilot-werkleertraject uitproberen; wat gefaciliteerd wordt door een performance consultant. Klik hier voor meer informatie over leiderschapsontwikkeling.
 
"De inhoud van dit praktijkboek stimuleert managers en medewerkers om ruimte te creëren voor zelfsturing en creativiteit. Het maakt aannemelijk dat werkleertrajecten op die wijze opgezet de doelen, de performance en het concurrentievermogen van de onderneming ondersteunen"
prof.dr. Joseph W.M. Kessels, 
hoogleraar Human Resource Development-bedrijfsopleidingen, Universiteit Twente 
 
"Een rijke tekst met veel tips om het rendement van leren en veranderen te vergroten. Het boek is gericht op een belangrijk probleemgebied; immers het rendement van veel Management Development-programma's wordt nog vaak te laag geacht. In het boek is veel praktijkervaring verwerkt en er zijn voor lezers veel interessante zaken uit te halen."
prof.dr. Willem Mastenbroek
management consultant/vennoot bij de Holland Consulting Group en hoogleraar Organisatiecultuur en Communicatie aan de Economische Faculteit van de Vrije Universiteit van Amsterdam. 
 
"Dit boek beveel ik van harte aan voor organisaties die zich voorbereiden 
op certificering van de HRD functie volgens Investors in People"
Jaap Strating,
directeur Investors in People Nederland (IiP Nederland)
 
"Waarom lezen? Den Breejen betrekt een aantal gezaghebbende theorieën uit p&o en opleidingsland op elkaar, met als resultaat een overtuigend nieuw model waarin opleiden nauw verweven is met het bedrijfssucces. Waarom zouden we het nog anders doen? Beoordeling: 5 sterren." 
Pauline Bakker in:
PW Vakblad, 12 maart 2005. 
 
"Ik vind dit een belangwekkend boek, omdat het gaat over het veranderen van organisaties en mensen. Eenzelfde schok kreeg ik bij het lezen van 'De Lerende Organisatie' van Peter Senge en 'Projectmatig Creëren' van Ofman e.a. Ga zo door!"
Ir. Stef Blom 
senior consultant/trainer/auteur projectmanagement
o.m. Project Management Instituut PMI-Nederland
 
"Mensmanagement dient in veel bedrijven op een veel hoger aandachtsniveau geplaatst te worden dan nu het geval is. Vernieuwend en visionair leiderschap schept de voorwaarden voor manager en medewerker om te leren en veranderen. Jan den Breejen zijn boek is daarvoor een excellente gids. Dit voluit innovatieve, slimme en 'just in time' verschenen boek zal aan de hoofdprijs van onze enquete worden toegevoegd"
Redactie Haaglanden
Zakenjournaal, maart 2005
 
"De geordende structuur, precies helder makend en gericht op wat er voor het bedrijf en de klanten die zij bedient in de veranderende markten actueel is, maakt de grotere vrijheid van zelfsturing in leerwerktrajecten (in drie leercycli en 12 stappen) mogelijk. Zoals ook prins Maurits in de 16e eeuw met zulk een schijnbaar paradoxale combinatie briljant zijn voordeel gedaan moet hebben. Stapsgewijze processen worden steeds met precieze casusbeschrijvingen duidelijk gemaakt.Jan den Breejen maakt in dit boek de combinatie handzaam van echt delegeren en tegelijk gezamenlijk verantwoordelijkheid zijn voor de bedrijfsprocessen, elk op zijn eigen niveau in de organisatie, passend het eigen functieniveau, en steeds weer actueel ingezet om meetbaar geformuleerde bedrijfsresultaten veilig te stellen."
Hanne Dorenbosch,
Tijdschrijft voor Coaching, najaar 2006. 
 
Voor meer informatie over het boek en het plaatsen van een bestelling, klik hier
 

Organisaties die lerend veranderen met Jan's model

 • werkleertraject bij Smurfit Mercurius
 • werkleertraject bij Kijkshop
 • werkleertraject bij Gelpa
 • werkleertraject bij V&D
 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • werkleertraject bij Akzo Nobel/Albemarle
 • werkleertraject bij CWS
Neem contact op als u PDF-bestanden toegestuurd wilt krijgen over deze trajecten of het rendement van uw opleidingsinvesteringen wilt meten.
Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae.

Contactformulier    of bel: +31 (0)6 - 304 176 19

Personae, de HRD specialist voor lerend veranderen met werkleertrajecten.

Wilt u meer te weten komen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Personae ®.

Drs. Jan D. den Breejen CM, CT
Tel. +31 (0)6 - 304 176 19
E-mail: info@personae.nl
Bezoek de contact pagina